Hypoglykémia u vodičov

Je chronické nevyliečiteľné ochorenie, ktoré sa stalo jedným z najviac progredujúcich na celom svete a je jedným z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky najnáročnejších chronických chorôb. Hlavný znak: hyperglykémia. Porušené metabolické procesy, ktoré postihujú sacharidy, tuky a bielkoviny, vedú k vývoju špecifických degeneratívnych procesov. V súčasnosti je DM hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, ako aj amputácií na dolných končatinách z iných ako poúrazových príčin a veľmi závažná je problematika srdcovo-cievnych ochorení.

Diabetes a šoférovanie

Vedenie motorového vozidla je dnes súčasťou každodenného života. Používanie auta alebo motorky je však spojené s nebezpečenstvom, ako sú havárie, úrazy či dokonca úmrtia. Diabetes mellitus je celoživotné ochorenie, ktoré môže viesť k zmenám ovplyvňujúcim proces šoférovania. Pacient s diabetom počas šoférovania môže byť ohrozený:

hypoglykémiou,

poškodením zraku,

poškodením nervových vlákien, svalov a kĺbov.

Nebezpečenstvo a riziko hypoglykémie

Je v zhoršení mozgovej činnosti. Tá sa môže prejaviť spomalením, nerozoznávaním okolia a rozmazaným videním. Ďalšími prejavmi sú spomalené, nesprávne alebo dokonca chybné rozhodovanie sa a v najzávažnejšej fáze hypoglykémie je možná strata vedomia. Je samozrejmé, že strata vedomia za volantom môže mať tragické následky. Je si však treba uvedomiť, že i počiatočné príznaky hypoglykémie, ktorými sú pocit nervozity a hladu, môžu významne zhoršiť reakčné schopnosti a zapríčiniť tak kolíziu v doprave.

Ako minimalizovať riziko hypoglykémie

Konzultovať riadenie vozidla so svojim diabetológom, nešoférovať, pokiaľ dobre nepoznáte príznaky hypoglykémie a nemáte nacvičené, ako ich primerane zvládať, nešoférovať, pokiaľ sa v ostatnej dobe hypoglykémie objavili, častejšie udržiavať glykémiu počas jazdy nad 5,5 mmol/l, pred začiatkom jazdy si vždy odmerať glykémiu a najesť sa v prípade, že je nižšia ako 5,5 mmol/l, merať glykémiu počas jazdy aspoň raz za hodinu, mať počas riadenia po ruke rýchlo vstrebateľné cukry v rozličnej forme (napr. sladký nápoj, hroznový cukor, cukríky).

Čo mať v aute vždy nablízku?

Glukomer,

testovacie prúžky na meranie glykémie,

rýchlovstrebateľné sacharidy-odporúčané množstvo cukru je 10-40 g cukru /napr. 1-4 dl ovocného džúsu alebo koly, NIE nápoja typu LIGHT, čokoláda),

telefón (nabitý) na privolanie pomoci v prípade, že si pacient nie je schopný pomôcť sám,

pevnú, pohodlnú obuv a oblečenie,

čestné prehlásenie vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo.

Vyhláška MV SR z 20. 12. 2008 zo Zbierky zákonov č. 9/2009

Zdravotnú spôsobilosť osôb vždy posudzuje odborný lekár a len osobe, ktorá sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke,

osoba, ktorá patrí do skupiny 2 a trpí na diabetes mellitus vyžadujúci liečbu inzulínom, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú len vo výnimočnom prípade,

pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti u osoby patriacej do skupiny 2 a trpiacej na diabetes mellitus sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou, vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu,

zdravotná spôsobilosť osoby je vylúčená, ak je táto choroba sprevádzaná závažnými očnými, nervovými komplikáciami alebo opakovaným výskytom hyperglykemických alebo hypoglykemických príhod až komatóznych stavov.

Záver

Absolvovať edukáciu u svojho lekára,

venovať pozornosť riadeniu vozidla,

pravidelný selfmonitoring,

vždy sa pripraviť na šoférovanie,

mať v aute potrebné veci,

vedieť rozpoznať príznaky hypoglykémie,

počkať po prekonanej hypoglykémii min. 45 minút.

MUDr. Lucia Gergelyová
LUDIA, s.r.o., Spišská Nová Ves


Autor: MUDr. Lucia Gergelyová, LUDIA, s.r.o., Spišská Nová Ves


« Späť